Warunki korzystania z serwisu

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2023
Warunki korzystania z usługi („Warunki”, „Warunki korzystania z usługi”) regulują relacje z witryną https://poplanowane.pl oraz aplikacją.

Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej przeczytaj „Warunki korzystania z usługi”.

 1. Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków.
 2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników, oraz innych, którzy mają dostęp do usługi lub korzystają z niej.
 3. Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami i akceptujesz wszelkie konsekwencje prawne. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, w całości lub części, nie używaj Usługi.

Subskrypcje

 1. Niektóre części usługi są rozliczane w oparciu o subskrypcje. Będziesz rozliczany z wyprzedzeniem w sposób cykliczny i okresowy („Cykl rozliczeniowy”). Cykle rozliczeniowe są ustawiane co miesiąc lub rok, w zależności od rodzaju planu subskrypcji wybranego przy zakupie subskrypcji.
 2. Po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na tym samych zasadach, o ile nie zostanie anulowana lub wycofana przez Poplanowane. Możesz anulować odnowienie subskrypcji za pośrednictwem strony zarządzania kontem lub skontaktować się z zespołem pomocy klienta Poplanowane.
 3. Do przetworzenia płatności za Subskrypcję potrzebna jest prawidłowa metoda płatności, w tym karta kredytowa. Użytkownik dostarczy firmie Poplanowane dokładnych i kompletnych informacji rozliczeniowych, obejmujących pełne imię, nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, numer telefonu i ważną informację o sposobie płatności. Przesyłając takie informacje, automatycznie autoryzujesz Poplanowane do pobierania wszystkich opłat za subskrypcję poniesionych przez Twoje Konto.
 4. Jeśli automatyczne rozliczenie nie nastąpi z jakiegokolwiek powodu, Poplanowane wystawi elektroniczną fakturę, wskazującą, że w określonym terminie należy uregulować płatność zgodnie z okresem rozliczeniowym, podanym na fakturze.

Darmowy okres próbny

 1. Poplanowane może, według własnego uznania, zaoferować subskrypcję bezpłatnie, przez określony czas („Bezpłatna wersja próbna”).
 2. Może być wymagane podanie informacji rozliczeniowych, podczas zarejestrowania się, w celu skorzystania z darmowego okresu próbnego.
 3. Jeśli wpiszesz informacje rozliczeniowe podczas rejestracji, w celu skorzystania z darmowego okresu próbnego, Poplanowane nie obciąży Cię płatnościami do czasu wygaśnięcia bezpłatnej wersji próbnej. W ostatnim dniu bezpłatnego okresu próbnego, o ile nie anulujesz subskrypcji, automatycznie zostanie pobrana odpowiednia opłata dla wybranego rodzaju subskrypcji.
 4. W dowolnym czasie i bez uprzedzenia, Poplanowane zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków oferty bezpłatnej lub anulowania bezpłatnej oferty testowej.

Zmiany opłat

 1. Poplanowane, według własnego uznania i w każdej chwili, może modyfikować opłaty za subskrypcje. Każda zmiana opłaty subskrypcyjnej wejdzie w życie po zakończeniu bieżącego cyklu rozliczeniowego.
 2. Poplanowane poinformuje Cię uprzednio o zmianie opłat za subskrypcję, aby umożliwić Ci wypowiedzenie jej, zanim taka zmiana wejdzie w życie.
 3. Dalsze korzystanie z Serwisu, po wejściu w życie opłaty subskrypcyjnej, oznacza Twoją zgodę na zapłacenie zmodyfikowanej kwoty.

Zwroty

 1. Niektóre wnioski związane ze zwrotami kosztów za subskrypcję mogą zostać rozpatrzone przez Poplanowane. W indywidualnych przypadkach, zwroty te są przyznawane wedle uznania Poplanowane.

Treść

 1. Nasza usługa umożliwia publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie w inny sposób określonych informacji, tekstów, grafik, filmów wideo lub innych materiałów („Treść”). Użytkownik odpowiada za treść zamieszczaną w usłudze, w tym jej legalność, rzetelność i stosowność.
 2. Wysyłając, przesyłając lub zamieszczając treść w inny sposób, przekazujesz nam prawo i licencję na używanie, modyfikowanie, publiczne wyświetlanie, powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie Treści w Serwisie i przez Serwis. Licencjobiorca zachowuje wszelkie prawa do jakichkolwiek Treści przesyłanych, publikowanych, przesyłanych lub wyświetlanych w Serwisie lub za jego pośrednictwem. Pamiętaj – jesteś odpowiedzialnych za ochronę tych praw.
 3. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: treść jest Twoja (posiadasz ją) lub masz prawo do korzystania z niej i udzielić nam praw i licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami, oraz publikowanie, przesyłanie lub dostarczanie Treści w Serwisie lub za pośrednictwem Usługi nie narusza praw prywatności, praw do publikacji, praw autorskich, praw kontraktowych ani żadnych praw jakiejkolwiek osoby.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do blokowania i usuwania komunikatów lub materiałów, które uznajemy za:

a) obraźliwe, oszczercze lub obsceniczne;
b) oszustwa, oszukańcze lub wprowadzające w błąd;
c) naruszające prawa autorskie, znaku towarowego lub innego prawa własności intelektualnej;
d) obraźliwe lub w inny sposób niedopuszczalne dla nas według własnego uznania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapewniając możliwość przeglądania i rozpowszechniania treści tworzonych przez użytkowników w Usłudze, działamy tylko jako pasywny sposób dystrybucji i nie podejmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności związanych z żadną zawartością ani działaniami w Serwisie.

Konta

 1. Podczas tworzenia konta musisz podać nam aktualne, kompletne i aktualne informacje.
 2. Niezastosowanie się do nich stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Twoja konta w Serwisie.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę haseł używanych do uzyskiwania dostępu do Serwisu oraz wszelkich działań lub czynności związanych z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest zawarte w naszej Usłudze czy usłudze innej firmy.
 4. Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas niezwłocznie, po otrzymaniu informacji, o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieupoważnionym użyciu Twojego konta.
 5. Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika innej osoby lub podmiotu, która nie jest zgodna z prawem. Nie może również posiłkować się nazwą lub znakiem towarowym, który podlega prawu innej osoby lub podmiotu innego niż użytkownik, bez odpowiedniego zezwolenia lub nazwy która w inny sposób jest obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Własność intelektualna

 1. Usługa i cała zawartość, w tym tekst, obrazy, grafika lub kod są własnością Poplanowane. Są one chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, bazą danych i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik może wyświetlać, kopiować, pobierać lub drukować fragmenty materiałów z różnych obszarów Serwisu tylko dla własnego użytku niekomercyjnego. Wszelkie inne użycie jest surowo zabronione, naruszając prawa autorskie, znaki towarowe i inne. Warunki te nie udzielają licencji na korzystanie z jakichkolwiek znaków towarowych Poplanowane lub jej podmiotów stowarzyszonych. Ponadto wyrażasz zgodę na nie używanie, zmienianie ani usuwanie żadnych informacji o prawach autorskich z materiałów pobranych z Serwisu.

Linki do innych witryn sieci Web

 1. Usługa może zawierać linki do witryn internetowych lub usług innych firm, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Poplanowane.
 2. Poplanowane nie ma wpływu ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności, praktykę witryn internetowych ani usług osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Poplanowane nie jest odpowiedzialna, bezpośrednio ani pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takiej zawartości, towarach lub usługach, dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.
 3. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z zasad i zasadami prywatności stron internetowych lub usług innych firm, które odwiedzasz.

Naruszenie

 1. Możemy rozwiązać lub zawiesić dostęp do naszej Usługi bezzwłocznie – bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, w przypadku naruszenia Warunków.
 2. Wszystkie postanowienia Warunków będą obowiązywać, łącznie z postanowieniami dotyczącymi własności, zrzeczeniem się odpowiedzialności, odszkodowaniem i ograniczeniami odpowiedzialności.
 3. Po zakończeniu wypowiedzenia, prawo do korzystania z Usługi przestanie obowiązywać.
 4. Jeśli chcesz usunąć swoje konto, możesz po prostu zrezygnować z korzystania z Usługi.

Odszkodowanie

 1. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić oraz nie szkodzić Poplanowane, ich dyrektorom, urzędnikom, przedstawicielom, pracownikom, kontrahentom, licencjodawców, dostawców i agentów, przed wszelkimi roszczeniami, stratami, kosztami działania lub wymaganiami.
 2. Obejmują one m.in.:
  (a) opłaty prawne i księgowe wynikające z korzystania z Usługi;
  (b) naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków;
  (c) wszystko, co zamieszczasz lub przesyłasz do Serwisu lub w inny sposób zgłaszasz do Serwisu; oraz
  (d) jakąkolwiek aktywność związaną z Twoim kontem.
  Obejmuje to wszelkie zaniedbania lub niezgodne z prawem postępowanie przez użytkownika, każdą osobę lub podmiot uzyskujący dostęp do usługi przy użyciu konta użytkownika, czy taki dostęp jest uzyskiwany za pośrednictwem nielegalnych lub fałszywych środków.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Poplanowane, jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym m.in. straty ekonomiczne, utratę lub uszkodzenie mediów elektronicznych lub danych, wartości firmy lub innych wartości niematerialnych, wynikających z
  (i) dostępu do Usług lub korzystania z Usługi;
  (ii) Twoja niezdolność do uzyskiwania dostępu lub korzystania z Usługi;
  (iii) jakiegokolwiek zachowania lub treści jakiejkolwiek osoby trzeciej związanej z Usługą;
  (iv) wszelkie treści uzyskane z lub za pośrednictwem Usługi oraz
  (v) nieupoważniony dostęp, korzystanie z lub modyfikowanie transmisji lub zawartości, niezależnie od tego, czy jest to gwarancja, umowa, czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie) czy jakiekolwiek inne roszczenie, niezależnie czy zostaliśmy poinformowani o takiej możliwości.

Oświadczenie i brak zrzeczenia się praw

 1. Poplanowane nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków dotyczących witryny i technologii powiązanych. Wszelkie rzekomo stosowane gwarancje/warunki są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Korzystanie z Serwisu jest wyłącznie Twoim ryzykiem.
 2. Usługa jest dostarczana na zasadzie „Jak jest” i „Jak dostępna”. Usługa jest dostarczana bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, niezgodności lub przebiegu działań, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa Polski. W takich przypadkach prawo polskie stosuje się w niezbędnym zakresie.
 3. Poplanowane, podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że
  a) usługa będzie działała nieprzerwanie, bezpiecznie lub dostępna w określonym czasie lub miejscu;
  b) wszelkie błędy lub usterki zostaną skorygowane;
  c) Usługa nie zawiera wirusów ani innych szkodliwych składników; lub
  d) wyniki korzystania z Usługi będą spełniać Twoje wymagania.
 4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych Warunków, a Poplanowane nie podejmie działań natychmiast lub nie zdecyduje się na działanie, Poplanowane nadal będzie uprawniony do wszystkich praw i środków zaradczych w dowolnym późniejszym terminie lub w jakiejkolwiek innej sytuacji, w której naruszasz niniejsze Warunki.
 5. Poplanowane nie zrzeka się żadnych praw. Poplanowane nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia niniejszych Warunków, spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jego kontrolą.
 6. Osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie ma prawa egzekucyjnego.
 7. Licencjobiorca nie może przydzielić, sublicencjonować ani w jakikolwiek inny sposób przekazywać swoich praw zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Zmiany

 1. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w każdej chwili. Jeśli rewizja jest istotna, podejmiemy uzasadnione starania, co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, aby powiadomić o nowych warunkach.
 2. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według własnego uznania.
 3. Poprzez dalsze uzyskiwanie dostępu lub skorzystanie z naszych Usług po tym, jak te zmiany zaczną obowiązywać, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, w całości lub w części, przestań używać tej Witryny i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@skyrex.pl.